Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr Z/4/G/2020

 

na dostawę sprzętu gastronomicznego

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

nabywca: Powiat Stargardzki

ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard

NIP: 854-222-86-20

odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) na podstawie art.4 pkt 8 wym. ustawy.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa sprzętu gastronomicznego do Domu Pomocy Społecznej w Dolicach ul. Wiśniowa 12, 73-115 Dolice:

 1. Szafa chłodnicza – 1 szt

 2. Płuczko-obieraczka do ziemniaków – 1 szt

 3. Patelnia elektryczna uchylna -1 szt

 

Wymagany termin gwarancji 24 miesiące.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne urządzenia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Szafa chłodnicza

a). pojemność od 500 do 600 l

b). wymiary zewnętrzne maksymalne: wysokość 2200 mm, głębokość 850 mm, szerokość 700 mm

c). obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej

d). regulowane nóżki ze stali nierdzewnej

e). samo domykające drzwi

f). możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

g). profilowany uchwyt otwierania drzwi (bez występujących elementów zewnętrznych)

h). elektroniczny termostat

i). cyfrowy wyświetlacz

j). automatyczne odszranianie

k). chłodzenie statyczne z wentylatorem mieszającym

 

 1. Płuczko-obieraczka do ziemniaków

a). jednorazowy wsad 8-10 kg

b). wymiary zewnętrzne maksymalne: wysokość 1150 mm, głębokość 500 mm, szerokość 800 mm

c). wykonanie: stal nierdzewna

d). w zestawie naścienny zespół zasilający z gniazdem i zabezpieczeniem silnika, rury odpływowe, ściągacz talerza

e). zapasowy wtryskiwacz

 

 1. Patelnia elektryczna uchylna

a). powierzchnia misy od 0.30-0.40 m2, minimalna wysokość wewnętrzna 140 mm

c). wymiary zewnętrzne maksymalne: wysokość 1050 mm (nie mnie niż 850), głębokość 800 mm, szerokość 800 mm

c). zakres temperatur od 0 do 300 st ºC

d). zasilanie elektryczne

e). ręczny przechył misy

f). regulowane nóżki

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 26 października 2020 r.

 

V. WYNAGRODZENIE:

Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej

faktury końcowej, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna być:

  • sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej,

  • opatrzona pieczątką firmową,

  • posiadać datę sporządzenia,

  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Ofertę należy dostarczyć do Domu Pomocy Społecznej w Dolicach ul. Wiśniowa 12,
  73-115 Dolice pok. nr 4 do dnia 28 września 2020 r. , do godz. 10.00 w kopercie oznaczonej napisem OFERTA – Gastronomia.

 2. Wraz z ofertą należy złożyć potwierdzenie spełnienie warunku udziału w postępowaniu,tj.:

a) wskazanie co najmniej 1 dostawy o podobnym zakresie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2020 r. o godz. 10.05, Zamawiający niezwłocznie ogłosi w siedzibie zamawiającego oraz na stronie www.bip.dpsdolice.org (sekcja Zamówienia Publiczne) informację o uzyskanych ofertach.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Oferenci pozostają związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia postępowania,

 • nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

IX. OCENA OFERT

W związku z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych zamawiający dokona oceny ważnych ofert, traktując każde urządzenie jako osobną ofertę na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://bip.dpsdolice.org/ (sekcja Zamówienia Publiczne).

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Artur Pachurka pod numerem telefonu 91/5640023, wew. 18.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego

  2. Wzór umowy

 

 

 

 

                                                                                                   Dyrektor

                                                                              Domu Pomocy Społecznej w Dolicach

                                                                                                Ewa Danicka

                                                                                   Dolice, dnia 11 wrzesień 2020 r.

 

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja o ofertach i wyborze 1

Informacja o ofertach i wyborze 2

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 802
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Dolicach
Nazwa: Dostawa sprzętu gastronomicznego
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Artur Pachurka
Osoba, która udostępnia informację: Artur Pachurka
Data wytworzenia informacji: 11.09.2020 14:21:06
Data udostępnienia informacji: 11.09.2020 14:24:15
Data ostatniej aktualizacji: 05.10.2020 13:29:14
Rejestr zmian