Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz swoich aplikacji mobilnych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.dpsdolice.org oraz aplikacji mobilnych.

Status pod względem zgodności
Status: Strona internetowa oraz aplikacje mobilne są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo. Część dokumentów publikowanych przed wejściem ustawy nie posiada właściwej struktury nagłówkowej. Filmy nie posiadają napisów i tłumacza dla osób niesłyszących.

b) nieproporcjonalne obciążenie: Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy. Brak sekcji / treści / funkcji, w stosunku do których tymczasowo powołano się na wyłączenie z tytułu nieproporcjalnego obciążenia.

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów: Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21
Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-27

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Imię Nazwisko: Szymon Górski - Koordynator ds dostępności
Adres e-mail: dpsdolice@post.pl
Numer telefonu: 91 640023

Postępowanie odwoławcze
Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 
Imię Nazwisko: Szymon Górski
Adres e-mail: dpsdolice@post.pl
Numer telefonu: 91 640023
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Imię Nazwisko: Szymon Górski
Adres e-mail: dpsdolice@post.pl
Numer telefonu: 91 640023

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2
Data publikacji strony internetowej: 2019-03-04
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2024-03-27
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: Rzeczywista ocena zgodności strony internetowej
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + H - Strona główna
SHIFT + C - Treść strony
SHIFT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + M - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej: Brak Aplikacji mobilnej.
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej: Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach ul. Wiśniowa 12, 73-115 Dolice, otoczony jest pięknym terenem rekreacyjnym i leśnym, ogrodzony z bramą wjazdową. Przy bramie znajduje się domofon połączony z dyżurką pielęgniarek.

Do budynku prowadzi wejście główne wyposażone w schody antypoślizgowe z poręczami a przy drzwiach znajduje się dzwonek, który umożliwia poinformowanie pracowników DPS Dolice o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej.

Obok wejścia głónego na poziomie parkingu (przyziemie) znajduje się wejście do windy, która prowadzi na wszystkie poziomy Domu i jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ciągi komunikacyjne oraz schody wyposażone w poręcze. Wszystkie drzwi w budynku powyżej 90 cm szerokości.

Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W Domu brak informacji głosowych, brak dostępności pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego. Osoby niesłyszące mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw. Osoby uprawnione chcące skorzystać z usługi tłumacza proszone są o zgłoszenie zamiaru, co najmniej 7 dni przed planowaną wizytą.

Do DPS ma prawo wstępu osoba niepełnosprawna z psem asystującym.

Na terenie DPS można parkować pojazdy. Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych osoby te mogą parkować bezpośrednio przy windzie.

Osoby niepełnosprawne mogą komunikować się z tutejszym Domem za pośrednictwem:
poczty elektronicznej: dpsdolice@post.pl
telefonicznie: 91 5640023

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w DPS Dolice nie musi być wcześniej uzgadniana.

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Dolicach, niezależnie od powyższych zapisów dotyczących obsługi osób niepełnosprawnych, mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData