Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr Z/3/K/2020

 

na dostawę sprzętu komputerowego

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

nabywca: Powiat Stargardzki

ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard

NIP: 854-222-86-20

odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) na podstawie art.4 pkt 8 wym. ustawy.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa 10 szt zestawów komputerowych do Domu Pomocy Społecznej w Dolicach ul. Wiśniowa 12, 73-115 Dolice. Wymagany termin gwarancji 24 miesiące.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 sierpień 2020 r.

 

V. WYNAGRODZENIE:

Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej

faktury końcowej, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna być:

  • sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej,

  • opatrzona pieczątką firmową,

  • posiadać datę sporządzenia,

  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Ofertę należy dostarczyć do Domu Pomocy Społecznej w Dolicach ul. Wiśniowa 12,
  73-115 Dolice pok. nr 4 do dnia 05 sierpnia 2020 r. , do godz. 10.00 w kopercie oznaczonej napisem OFERTA – Komputery.

 2. Wraz z ofertą należy złożyć potwierdzenie spełnienie warunku udziału w postępowaniu,tj.:

a) wskazanie co najmniej 1 dostawy o podobnym zakresie .

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 sierpnia 2020 r. o godz. 10.05, Zamawiający niezwłocznie ogłosi w siedzibie zamawiającego oraz na stronie www.bip.dpsdolice.org (sekcja Zamówienia Publiczne) informację o uzyskanych ofertach.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Oferenci pozostają związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia postępowania,

 • nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

IX. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://bip.dpsdolice.org/ (sekcja Zamówienia Publiczne).

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Artur Pachurka pod numerem telefonu 91/5640023, wew. 18.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

  1. Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  2. Wzór formularza ofertowego

  3. Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Dyrektor

                                                                                 Domu Pomocy Społecznej w Dolicach

 

                                                                                                  Ola Stereńczak

 

 

                                                                                          Dolice, dnia 21 lipca 2020 r.

z1k.jpg (193 KB)

w3k.jpg (137 KB)

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 497
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Dolicach
Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Artur Pachurka
Osoba, która udostępnia informację: Artur Pachurka
Data wytworzenia informacji: 21.07.2020 12:11:35
Data udostępnienia informacji: 21.07.2020 12:17:33
Data ostatniej aktualizacji: 06.08.2020 12:56:59
Rejestr zmian