Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr Z/1/BG/2020

 

na wykonanie zadania pn.

"Budowa budynku gospodarczego do 35 m2"

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

nabywca: Powiat Stargardzki

ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard

NIP: 854-222-86-20

odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

ul. Wiśniowa 12

73-115 Dolice

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) na podstawie art.4 pkt 8 wym. ustawy.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Budowa budynku gospodarczego do 35 m2 (na zgłoszenie) zgodnie z załączoną dokumentacją. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty:

 1. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe,

 2. roboty ziemne,

 3. roboty zbrojarskie i betonowe,

 4. roboty murowe,

 5. roboty izolacyjne,

 6. roboty dekarskie,

 7. roboty tynkarskie i malarskie,

 8. stolarka okienna i drzwiowa,

 9. roboty posadzkarskie (brukarskie),

 10. roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Miejsce wykonania inwestycji: plac Domu Pomocy Społecznej w Dolicach ul. Wiśniowa 12,
73-115 Dolice (Gmina Dolice / obręb Dolice / nr działki 1472/3). Wymiary budynku długość 695 cm szerokość 500 cm wysokość 390 cm. Brama panelowa (bez napędu) wymiar bramy w świetle 300 cm x 300 cm. Jedno okno uchylne. Wieńce, nadproża, konstrukcję stropu i dachu przedstawia załączona dokumentacja.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15 października 2020 r.

 

V. WYNAGRODZENIE:

Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej

faktury końcowej, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna być:

  • sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej,

  • opatrzona pieczątką firmową,

  • posiadać datę sporządzenia,

  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Ofertę należy dostarczyć do Domu Pomocy Społecznej w Dolicach ul. Wiśniowa 12,
  73-115 Dolice pok. nr 4 do dnia 30 lipca 2020 r. , do godz. 10.00 w kopercie oznaczonej napisem OFERTA – Budynek gospodarczy.

 2. Wraz z ofertą należy złożyć potwierdzenie spełnienie warunku udziału w postępowaniu,tj.:

a) wskazanie co najmniej 1 pracy o podobnym zakresie .

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2020 r. , o godz. 10.05, Zamawiający niezwłocznie ogłosi w siedzibie zamawiającego oraz na stronie www.bip.dpsdolice.org (sekcja Zamówienia Publiczne) informację o uzyskanych ofertach.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Oferenci pozostają związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia postępowania,

 • nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

IX. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://bip.dpsdolice.org/ (sekcja Zamówienia Publiczne).

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Artur Pachurka pod numerem telefonu 91/5640023, wew. 18.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

  1. Przedmiar robót z dokumentacją

  2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  3. Wzór formularza ofertowego

  4. Wzór umowy

 

                                                                                                           Dyrektor

                                                                                       Domu Pomocy Społecznej w Dolicach

                                                                                                       Ola Stereńczak

 

 

                                                                                               Dolice, dnia 15 lipca 2020 r.

z1bg.jpg (154 KB)

w1bg.jpg (137 KB)

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 519
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Dolicach
Nazwa: Budowa budynku gospodarczego do 35 m2
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Artur Pachurka
Osoba, która udostępnia informację: Artur Pachurka
Data wytworzenia informacji: 15.07.2020 12:16:41
Data udostępnienia informacji: 15.07.2020 12:19:34
Data ostatniej aktualizacji: 04.08.2020 11:26:30
Rejestr zmian