Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dolicach

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego

w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej 73-115 Dolice, ul. Wiśniowa 12

 

Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie

 2. pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

 6. wykształcenie wyższe o kierunku praca socjalna lub pedagogika lub socjologia lub pielęgniarstwo oraz specjalizacja z zakresu organizacja pomocy społecznej,

 7. co najmniej 5 letni staż pracy w domach pomocy społecznej,

 8. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania domów pomocy społecznej a w szczególności ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych,

 9. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku,

 2. zdolności organizacyjne, rzetelność i uczciwość,

 3. umiejętność komunikacji interpersonalnej.

   

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 1. zarządzanie działem terapeutyczno-opiekuńczym: pielęgniarki, opiekunowie, pokojowe,pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, ukierunkowane na kompleksową opiekę nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,

 2. określanie podległym pracownikom zakresu zadań na stanowisku pracy oraz bieżący nadzór nad jakością i terminowością ich wykonania,

 3. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz preferowanych zachowań etycznych,

 4. bieżące informowanie Dyrektora o stanie realizacji zadań oraz niezbędnych dla ich realizacji potrzebach,

 5. opracowywanie projektu planów wydatków na realizację zadań statutowych,

 6. sporządzanie harmonogramów pracy oraz ewidencja czasu pracy podległych pracowników,

 7. opiniowanie pracy podległych pracowników, dokonywanie okresowych ocen, wnioskowanie podwyżek wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar,

 8. organizowanie pracownikom szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych,

 9. współudział w wyjaśnieniu skarg i wniosków składanych na pracę podległych pracowników lub na działalność komórki organizacyjnej,

 10. sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora oraz projektów pism z zakresu działania komórki,

 11. opiniowanie wniosków pracowników o udzielenie urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy oraz wyznaczanie zastępstw na czas nieobecności,

 12. dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę klientów DPS,

 13. nadzór nad ochroną danych osobowych zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami oraz przestrzeganiem tajemnicy służbowej,

 14. znajomość zagrożeń pożarowych w DPS, rozmieszczenia urządzeń i sprzętu p.poż., sposobu alarmowania służb ratowniczych oraz prowadzenia ewakuacji – nadzór nad przestrzeganiem instrukcji p.poż. przez mieszkańców i pracowników,

 15. zastępowanie starszego pracownika socjalnego w razie potrzeby.

 

W zakresie opieki nad mieszkańcami kierownik działu terapeutyczno- opiekuńczego odpowiada za :

 1. udzielanie mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych takich jak jedzenie, picie, utrzymanie higieny osobistej, ubieranie - stosownie do ich poziomu sprawności,

 2. współdziałanie z działem żywienia w zakresie stosowania diet oraz pobierania posiłków dla mieszkańców a w szczególności osób leżących,

 3. szczególną pielęgnację, w tym pielęgnację przeciwodleżynową mieszkańców leżących,

 4. organizowanie mieszkańcom dostępu do należnych im świadczeń zdrowotnych,

 5. współudział w nadzorze nad warunkami pracy i stanem sanitarnym DPS,

 6. zapewnienie mieszkańcom DPS leków i środków opatrunkowych oraz zaopatrzenia ortopedycznego według zaleceń lekarskich i zgodnie zobowiązującymi przepisami,

 7. utrzymanie czystości w pokojach mieszkańców,

 8. współdziałanie z mieszkańcami w zakresie zachowania czystości osobistej oraz właściwego i estetycznego ubioru ,

 9. współpracę z rodzinami mieszkańców i udzielanie im informacji,

 10. ścisłą współpracę działu z innymi komórkami organizacyjnymi DPS,

 11. wyposażenie działu i dbałość o jego utrzymanie

 12. aktywizowanie, usprawnianie oraz organizowanie czasu wolnego mieszkańcom DPS,

 

Miejsce pracy oraz warunki pracy:

Praca w części ma charakter administarcyjno-biurowy - stanowisko jest umiejscowione w pokoju na parterze budynku dwupiętrowego wyposażonego w windę, a w części wymaga przebywania w pokojach mieszkańców oraz na terenie całego obiektu. W części praca ma charakter siedzący a w części wymaga przemieszczania się w budynku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem przebiegu kariery zawodowej,

 2. list motywacyjne,

 3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość ( dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),

 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 5. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 7. oświadczenie o pełnej zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku ( przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie lekarza medycyny pracy),

 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji na stanowisko kierownik działu terapeutyczno- opiekuńczego prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Dolicach.

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Wymagane dokumenty opatrzone napisem "Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego " należy składać osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Dolicach, 73-115 Dolice ul. Wiśniowa 12 lub przesłać pocztą na wymieniony adres (liczy się data wpływu) w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r.

 2. List motywacyjny i CV powinien być opatrzony klauzulą " Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2019 r. Poz. 1781) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniokach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

 3. Dokumenty niekompletne, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania niniejszego ogłoszenia zostaną poinformowani telefonicznie lub emailem lub listownie.

 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej DPS Dolice www.bip.dpsdolice.org oraz na tablicy informacyjnej w DPS Dolice.

 6. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z

  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz 1282 ) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

 7. Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Dolicach przy ul. Wiśniowej 12, reprezentowany przez Dyrektora. Kandydatowi ubiegającemu się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/5640023.

   

Dolice, dnia 05 stycznia 2021 r.

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Dolicach

Ewa Danicka

 

 

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Na podstawie art.11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r . o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1282) Dom Pomocy Społecznej w Dolicach informuje, że na stanowisko kierownika działu Terapeutyczno – Opiekuńczego DPS w wyniku przeprowadzonego naboru wybrano Panią Katarzynę Pieszko zam. Stargard.

 

Pani Katarzyna Pieszko spełnia wymogi określone dla stanowiska kierownika działu Terapeutyczno – Opiekuńczego, wykazała się znajomością przepisów oraz umiejętnością ich praktycznego stosowania, a także posiada wieloletnie doświadczenie pracy w Domu Pomocy Społecznej.

 

Dolice, dnia 01 luty 2021 r.

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Dolicach

Ewa Danicka

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 739
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Dolicach
Nazwa: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Danicka
Osoba, która udostępnia informację: Artur Pachurka
Data wytworzenia informacji: 05.01.2021
Data udostępnienia informacji: 05.01.2021 14:59:48
Data ostatniej aktualizacji: 04.03.2022 11:30:09
Rejestr zmian